Skip to main content

Forretningsbetingelser

Advokaterne hos Fabritius Tengnagel & Heine er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Fabritius Tengnagel & Heine er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fabritius Tengnagel & Heine uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er organiseret som interessentskab.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Anne Mie Lund
Associeret partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20
www.dklaw.dk

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Amaliegade 4A, 2. sal - 1256 København K
Tlf.: (+45) 33 13 69 20 - CVR: 27 10 31 11
www.dklaw.dk